IEEE/CIC International Conference on Communications in China
10–12 August 2023 // Dalian, China
Integrating Space-Air-Ground-Sea Communications

Orthogonal Time Frequency Space Modulation (OTFS) for Reliable High-mobility Communications

Workshop-9 Orthogonal Time Frequency Space Modulation (OTFS) for Reliable High-mobility Communications

Session Chair: Weijie Yuan

Room 3

Time: 16:00-17:30, 10 Aug. 2023

 

OTFS Transmission Assisted USV Environment Awareness in Satellites-denied Scenario (16:00-16:12)

Ganlin Hao; Yu Wang; Minghao Yin; Chuanhui Ju; Yue Yu

Channel Estimation Based on Model-Driven Residual Networks for Zero-Padded OTFS (16:12-16:24)

Xinlong Wei; Li Li; Yi Jin

Low Complexity 2D Off-Grid OTFS Channel Estimation in Fractional Delay-Doppler Scenarios (16:24-16:36)

Xiangjun Li; Xiaolin He; Yu Liang; Qianli Wang

Low Overhead Pilot Design for Channel Estimation in MIMO-OTFS Systems (16:36-16:48)

Qiwei Ren; Qiyishu Li; Zhikun Xu; Zhengang Pan

Doppler Resilient Orthogonal Time-Frequency Space (OTFS) Systems Based On Differential Chaos Shift Keying (16:48-17:00)

Qingshan He; Pengpeng Ding; Pingping Chen; Yi Fang; Zhijian Lin

BEM OTFS Receiver with EKF-based Channel Estimation and Interference Cancellation for High-Mobility Communications (17:00-17:12)

Hao Chen; Yanyan Wang; Siqi Wu; Xianfu Lei

Deep Learning-Assisted Target Classification Using OTFS Signaling (17:12-17:24)

Ziyu Yan; Long Tan; Xiaoqi Zhang; Kecheng Zhang; Ruoyu Zhou

An Intelligent Detector for Carrier Index Differential Chaos Shift Keying System (17:24-17:36)

Dongyang Peng; Yi Fang; Huan Ma; Pingping Chen; Meiyuan Miao

Constellation Optimization Assisted OTFS with Index Modulation (17:36-17:48)

Chenglin Zhong; Qinghe Du; Lei Lu; Shijiao Zhang

 

Patrons