IEEE/CIC International Conference on Communications in China
10–12 August 2023 // Dalian, China
Integrating Space-Air-Ground-Sea Communications

Call for symposium Papers

Call for symposium Papers

Paper Submission Deadline of All the Symposia: Apr. 30, 2023  May 15, 2023

EDAS submission link:https://ieeeiccc2023.edas.info

 

Communication Theory Symposium Co-Chairs:

Mugen Peng, Lingyang Song, Wei Xu, Koichi Adachi

Signal Processing for Communications Symposium Co-Chairs:

Zan Li, Yan Huo, Yun Lin, Himal A. Suraweera

Wireless Communications Symposium Co-Chairs:

Bo Ai, Xiang Cheng, Katsuya Suto, Jie Xu

Integrated Sensing and Communication Symposium Co-Chairs:

Zhiyong Feng, Xiaojiang Chen, Miao Pan, Xiao Han

AI-for-Network and Network-for-AI Symposium Co-Chairs:

Song Guo, Liang Xiao, Ju Ren, Jie Gao

Cloud and Edge Computing Symposium Co-Chairs:

Sumei Sun, Lian Zhao, Kuang-hao Liu, Haixia Zhang

Internet of Things Symposium Co-Chairs:

Sangheon Pack, Li Wang, Tie Qiu, Yuan Wu

Mobile and Wireless Networks Symposium Co-Chairs:

Zhipeng Cai, Guan Gui, Dinh Thai Hoang, Zhenyu Na

Next Generation Networking Symposium Co-Chairs:

Qingyang Song, Jun Liu, Yongmin Zhang, Shu Fu

Space-Air-Ground Communication and Networking Symposium Co-Chairs:

Min Sheng, Ruonan Zhang, Nan Zhao, Min Jia

Maritime & Underwater Communication Symposium Co-Chairs:

Fei Ji, Shengming Jiang, Wei Feng, Fengzhong Qu

Communication and Information Security Symposium Co-Chairs:

Zhou Su, Mi Wen, Xiaohui Liang, Abderrahim

 

Important Dates

Symposium Paper Submission: Apr. 30, 2023 May 15, 2023

Symposium Paper Acceptance: Jul. 1, 2023

Symposium Paper Camera-ready: Jul. 24, 2023

Patrons